Skočiť na hlavný obsah

Právne oznámenie

Elis Textile Care SK s.r.o.
Ľudovíta Stárka 2152/16
911 05 Trenčín
IČO: 44506031
IČ DPH: SK2022723252
Zapísaná: obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka č.22481/R
Zastúpená:
Jana Puškáčová, konateľka
Tel.: +421 32 64 99 117
Webové stránky: https://sk.elis.com 

 

Účel webových stránok
Účelom tohoto oznámenia je určiť postup, ktorým Elis Textile Care SK s.r.o. (ďalej len „Elis“) sprístupňuje svoje webové stránky https://sk.elis.com (ďalej len „webové stránky“), užívateľom, stanoviť podmienky prístupu a používania webových stránok. Všetky pripojenia k webovým stránkam musia byť v súlade s týmto právnym oznámením, ktoré si Elis vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať. Prístup na webové stránky a ich používanie vyžaduje dodržiavanie tohoto právneho oznámenia. Ak nesúhlasíte s nižšie uvedenými ustanoveniami, odporúčame Vám tieto webové stránky nepoužívať.

Prístup k webovým stránkam
Elis sa snaží, aby webové stránky boli prístupné bez toho, aby k tomu mal akúkoľvek povinnosť. Prístup môže byť prerušený kvôli údržbe, aktualizácii a z akéhokoľvek iného dôvodu, vrátane dôvodov technických. Elis nenesie žiadnu zodpovednosť za tieto prerušenia a za možné dôsledky pre užívateľov.

Práva duševného vlastníctva
Obsah (vrátane údajov, informácií, fotografií, ilustrácií, grafických vyobrazení, obchodných značiek atď.), ktorý sa objavuje alebo je k dispozícii na webových stránkach https://sk.elis.com, je chránený autorským právom a ďalšími právami duševného vlastníctva a je výhradným vlastníctvom príslušných vydavateľov. Akékoľvek kopírovanie, reprodukcia, znázorňovanie, prispôsobovanie, zmeny, modifikácie alebo šírenie obsahu webových stránok, či už celého alebo časti, ktorý patrí Elis Textile Care SK s.r.o.  alebo akejkoľvek tretej strane, je nezákonné, s výnimkou jednej kópie na jednom počítači určenej výlučne na súkromné a osobné použitie užívateľa.
Informácie uvedené na týchto webových stránkach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Sú poskytované bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo odvodenej, a nemôžu zakladať žiadne právo na náhradu. Informácie a obrázky na webových stránkach sú chránené autorským právem © 2019 Elis alebo autorskými právami partnerov Elis. Logá sú registrované ochranné známky.

Podmienky používania
Žiadny z dokumentov z webových stránok https://sk.elis.com nesmie byť kopírovaný, reprodukovaný, publikovaný, sťahovaný, zverejňovaný, prenášaný ani distribuovaný akýmkoľvek spôsobom, s výnimkou prípadu jednoduchého uloženia dokumentov na osobnom počítači pre Vaše osobné použitie a pre nekomerčné účely. V uvedenom prípade musia zostať údaje o vlastníctve nedotknuté . Zmeny a úpravy uvedených dokumentov alebo ich použitie na akýkoľvek iný účel, je porušením vlastnickych práv Elis Textile Care SK s.r.o.  alebo tretích strán.

Zodpovednosť
Dokumenty a informácie na stránke https://sk.elis.com sú poskytované podľa zásady „ako stoja a ležia“, bez akejkoľvek výslovnej alebo nevýslovnej záruky akéhokoľvek druhu. Elis Textile Care SK s.r.o.  si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upravovať alebo opravovať obsah svojich webových stránok. Elis nenesie zodpovednosť za znečistenie počítačového vybavenia užívateľov internetu v dôsledku šírenia vírusov alebo iných počítačových nákaz. Je zodpovednosťou užívateľov, aby prijali všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich vlastných dát a/alebo softvéru pred nákazou akýmikoľvek vírusmi, ktoré sa šíria na internete. V žiadnom prípade nie je možné pokladať spoločnosť Elis Textile Care SK s.r.o., jej zamestnancov, dodávateľov alebo partnerov, uvedených na jej webových stránkach, za zodpovedných, z titulu zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti, za akúkoľvek škodu na majetku, vrátane ušlého zisku, alebo nemajetkovú ujmu, ďalej za majetkovú i nemajetkovú ujmu vzniknutú pri plnení prevenčnej povinnosti alebo za  inú súvisiacu ujmu, či za akúkoľvek ďalšiu ujmu vrátane ujmy finančnej alebo obchodnoprávnej povahy, alebo za bezdôvodné obohatenie, vyplývajúce z používania webových stránok alebo z akýchkoľvek  informácií získaných na webových stránkach.

Hypertextové odkazy
Webové stránky https://sk.elis.com môžu obsahovať hypertextové odkazy na partnerské weby Elis Textile Care SK s.r.o.  alebo tretích strán. Elis nemá nad týmito webovými stránkami žiadnu kontrolu, a preto nezodpovedá za ich dostupnosť, obsah, ani za reklamu, produkty a/alebo služby, dostupné na takých stránkach alebo z nich pochádzajúcich. Vytváranie hypertextových odkazov na webové stránky https://sk.elis.com vyžaduje predchádzajúci súhlas Elis Textile Care SK s.r.o.

 

Zostaňme v kontakte!

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám čo najskôr.

*Povinné polia

Osobné údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom tohto formulára budú elektronicky spracované za účelom vybavenia Vašej požiadavky a poskytnutia informácií o našich službách. Môžu byť tiež použité pre propagáciu našich služieb na základe Vašich potrieb a pre účely plnenia zmluvy. 
Vyplnením a odoslaním formulára dochádza ku spracúvaniu poskytnutých osobních údajov v oprávnennom záujme Prevádzkovateľa (v zmylse čl. 6 ods. 1 písm. f)) za účelom vybavenia Vami podanej požiadavky. 
Pokiaľ sa chcete o ochrane osobných údajov dozvedieť viac, kliknite  TU

Ask for a quotation

Nous nous engageons à vous rappeler sous 24h, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vous pouvez également choisir d'être rappelé ultérieurement en sélectionnant ci-dessous un créneau horaire de rappel.

*Povinné polia