Skočiť na hlavný obsah

Zásady ochrany osobných údajov

Elis Textile Care SK s.r.o. („Elis“), ako správca osobných údajov, prikladá zvláštny význam ochrane osobných údajov každého užívateľa webových stránok https://sk.elis.com a zaisťuje najvyššiu úroveň ochrany týchto údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, s prihliadnutím na neskoršie opravy („GDPR“).

Od Elis môže byť vyžadované, aby od užívateľov webových stránok požadoval určité informácie a osobné údaje. Vydavateľ uvádza, či sú tieto údaje povinné alebo voliteľné.

Elis robí všetky nevyhnutné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov, hlavne pre zamedzenie ich skreslenia alebo poškodenia, alebo pre zamedzenie neoprávneného prístupu tretích strán.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako Elis Textile Care SK s.r.o. využíva údaje zhromaždené pri používaní webových stránok. V týchto zásadách výrazy „Elis Textile Care SK s.r.o.“, „my“, „naše“ a ich príslušné pády označujú správcu údajov a výrazy „Vy“ a „Vaše“ a ich príslušné pády označujú užívateľov webových stránok.

I – Čo sú to osobné údaje?

„Osobné údaje“ sú všetky informácie, ktoré Vás môžu identifikovať priamo (napr. Vaše meno)alebo nepriamo (napr. prostredníctvom pseudonymizovaných údajov, ako je napr. jedinečný identifikátor). To znamená, že mezi osobné údaje patria informácie ako sú e-mailové adresy, užívateľské mená, obsah generovaný uživateľovi, pohlavie, adresa a pracovná pozícia (napr. predajca, manažér atď.). Osobné údaje môžu taktiež zahŕňať jedinečné číselné identifikátory, ako je IP adresa Vášho počítača alebo MAC adresa Vášho mobilného zariadenia, a tiež súbory cookies.

II – Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme, ako ich používame a ako dlho ich uchovávame?

1. Obchodné vzťahy:

Elis zhromažďuje a spracováva osobné údaje, ak:

 • používate kontaktný formulár na našich webových stránkach;
 • odpovedáte na naše e-mailové správy;
 • odoberáte náš newsletter;
 • príjmete ukladanie cookies počas návštevy našich webových stránok.

Takto zhromaždené osobné údaje a dáta sú automaticky spracovávané, aby sme mohli reagovať na Vaše žiadosti o informácie o ponuke našich služeb. Môžu byť použité pre účely obchodného prieskumu prispôsobeného Vašim potrebám a pre plnenie obchodnej zmluvy.

Ak vyplníte kontaktný formulár alebo žiadosť o odber nášho newslettera, budú zhromaždené údaje spracované na základe Vášho súhlasu tak, aby sme vyhoveli Vašej konktrétnej požiadavke.

Spracovanie osobných údajov v mene našich zákazníkov sa riadi obchodnými zmluvami s našimi zákazníkmi.

Elis je príjemcom zhromaždených údajov.

Informácie budú odovzdané subjektom v skupine ELIS Group v Európskej únii a budú použité na reakciu na Vaše žiadosti o informácie o našej ponuke služieb a na plnenie obchodnej zmluvy. Môžu byť tiež odovzdané poskytovateľom služieb (napríklad našim webovým agentúram alebo spoločnostiam zaoberajúcim sa prieskumom trhu, ktoré v našom mene spravujú určité online transakcie alebo prieskumy spokojnosti) a našim poskytovateľom technických služieb (napr. hostovanie webových stránok) v Európskej únii alebo v krajine zaisťujúcej zodpovedajúcu úroveň ochrany.

Poskytnutím údajov prostredníctvom týchto webových stránok dochádza k spracovaniu osobných údajov v našom oprávnenom záujme, aby sme mohli reagovať na vašu požiadavku. V prípade potreby vyhovieť vašej požiadavke môže prísť k postúpeniu vašich údajov ostatným členom skupiny Elis. Prvotne však vaše požiadavky končia u člena skupiny Elis v danej krajine, ktorej požiadavku posielate. 

Elis kladie na svojich poskytovateľov služieb prísnu požiadavku, aby používali Vaše osobné údaje iba na poskytovanie služieb, ktoré od nich požaduje Elis. Elis taktiež vyžaduje, aby  poskytovatelia konali vždy v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a aby venovali zvláštnu pozornosť zachovaniu dôvernosti týchto údajov.

Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať tretím stranám:

 • Ak predávame činnosť alebo majetok, môžeme odovzdať Vaše osobné údaje potenciálnemu nadobúdateľovi. Ak tretia strana nadobudne Elis alebo akýkoľvek subjekt skupiny ELIS Group, alebo akúkoľvek časť ich majetku, stanú sa osobné údaje uchovávané o ich zákazníkoch, ktoré sa vzťahujú k uvedenému majetku, súčasťou prevodu. V takom prípade bude nadobúdateľ novým správcom Vašich údajov a spracovanie se bude riadiť jeho zásadami ochrany osobných údajov.
 • Ak sme povinní poskytnúť alebo zdieľať Vaše osobné údaje na základe zákona, alebo zaistiť splnenie alebo použitie našich podmienok užívania/predaja alebo iných Vami prijatých podmienok, alebo chrániť práva, vlastníctvo alebo bezpečnosť spoločnosti Elis Textile Care SK s.r.o., jej zákazníkov alebo jej zamestnancov.
 • Ak máme Váš súhlas.
 • Ak nám to dovoľuje zákon.

S Vašimi osobnými údajmi neobchodujeme ani ich nepredávame.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú pre splnenie účelu, na ktorý tieto údaje zhromažďujeme.

Osobné údaje, zhromaždené v rámci plnenia zmlúv, sú uchovávané po dobu štyroch (4) rokov od ukončenia obchodnej zmluvy.

V prípade žiadostí o informácie o našich produktoch a službách alebo pri prihlásení k odberu newslettera sú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu štyroch (4) rokov od od zaregistrovania sa na odber, ak:

 • neuplatníte svoje právo na vymazánie údajov za nižšie popísaných podmienok;
 • právne predpisy nestanovia alebo nedovoľujú dlhšiu dobu uchovávania.

 

2. Kariérna oblasť

Elis je správcom údajov odovzdávaných pri každom podaní žiadosti o zamestnanie akýmkoľvek spôsobom (prostredníctvom našich webových stránok alebo nezávisle na nich).

Musíte zodpovedať otázky, pred ktorými sa nachádza hviezdička. Ak tieto otázky nezodpoviete, môže to ovplyvniť spracovanie Vašej žiadosti. Odpovede na ďalšie otázky sú nepovinné a nemají vplyv na posúdenie Vašej žiadosti.

V súlade so zákonníkom práce Vás upozorňujeme, že náborový proces, používaný našou společnosťou, zahŕňa pohovory a u niektorých pracovných pozícií aj testy.

Vaše osobné údaje budú na základe Vášho súhlasu použité iba na účely náboru.

Vezmite, prosím, na vedomie, že bude zachovaná dôvernosť Vašich údajov. Príjemci zhromaždených údajov sú Elis Textile Care SK s.r.o. a príslušné subjekty skupiny ELIS Group v Európskej únii. Tieto údaje sú použité ako súčasť náboru. Naši poskytovatelia technických služieb (napr. hostovanie webových stránok atď.) v Európskej únii alebo v krajine zaisťujúcej zodpovedajúcu úroveň ochrany môžu potrebovať prístup k Vašim údajom kvôli údržbe.

Elis  kladie na svojich poskytovateľov technických služieb prísnu požadavku, aby používali Vaše osobné údaje výlučne s cieľom poskytnutia služieb požadovaných Elis. Elis od svojich poskytovateľov tiež vyžaduje, aby vždy konali v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a aby venovali zvláštnu pozornosť zachovaniu dôvernosti týchto údajov.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý tieto údaje zhromažďujeme.

Vaše údaje budú uchovávané po dobu maximálne dvadsaťštyri (24) mesiacov od udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

3. Investičná oblasť

Osobné údaje a údaje zhromaždené na webových stránkach sú spracovávané automaticky, aby bolo možné reagovať na Vašu žiadosť o odoberanie finančných tlačových správ podľa distribučného zoznamu.

Ak vyplníte kontaktný formulár na našich webových stránkach, budú zhromaždené údaje spracované na základe Vášho súhlasu tak, aby bolo možné vyhovieť Vašej žiadosti.

Elis Textile Care SK s.r.o., konajúci v mene ELIS SA, spoločnosti kótovanej na burze, ktorá je subjektom finančných tlačových správ, je príjemcom zhromaždených údajov. Informácie môžu byť tiež odovzdávané našim poskytovateľom technických služieb (napr. hostovanie webových stránok atď.) v Európskej únii alebo v krajine zaisťujúcej zodpovedajúcu úroveň ochrany.

Poskytnutím údajov na týchto webových stránkach výslovne súhlasíte s odovzdaním údajov, zhromaždených na webových stránkach, poskytovateľom technických služieb výhradne kvôli zasielaniu finančných tlačových správ podľa distribučného zoznamu.

Elis kladie na svojich poskytovateľov technických služieb prísnu požiadavku, aby používali Vaše osobné údaje výlučne pre poskytnutie služieb požadovaných Elis. Elis od svojich poskytovateľov takisto vyžaduje, aby vždy konali v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a aby venovali zvláštnu pozornosť zachovaniu dôvernosti týchto údajov.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje, zhromaždené z formulára pre odber, sú uchovávané po dobu Vášho odoberania finančných tlačových správ.

Odber môžete kedykoľvek zrušiť na tejto adrese:

https://pr.globenewswire.com/NewsArchive/View/87suRD3sXZs6oHjSZ7sL_A==?iFrame=true#

III – Ako môžete uplatniť svoje práva

Podľa platných právnych predpisov máte k informáciám, ktoré sa Vás týkajú, nasledujúce práva: na prístup, vzniesť námietku, na opravu a na výmaz. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Podľa GDPR môže akákoľvek fyzická osoba uplatniť vzhľadom na svoje osobné údaje nasledujúce práva:

 • na obmedzenie spracovania
 • na výmaz a na prenositeľnosť
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 •  
 • na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • na prenosnosť osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

 

Ak si prajete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás (viď nižšie uvedená časť „Ako nás kontaktovať“). V takom prípade bude mať Elis Textile Care SK s.r.o.  lehotu jeden (1) mesiac na odpoveď.

IV – Ako nás kontaktovať

Ak máte otázky alebo pripomienky k tomu, ako spracovávame a používame Vaše osobné údaje, alebo ak si prajete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás, prosím, na následujúcej e-mailovej adrese sk.info@elis.com alebo nám napíšte na následujúcu poštovú adresu: Elis Textile Care SK s.r.o., Ľudovíta Stárka 2152/16, 911 05 Trenčín.

Vaša žiadosť musí byť podpísaná a uvedená Vaša adresa, na ktorú má byť zaslaná odpoveď. Odpoveď Vám bude poskytnutá do jedného (1) mesiaca od obdržania žiadosti.

Ak odpoveď nebude uspokojivá, máte právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov.

V – Možnosť presmerovania adresy URL automatickou geolokáciou

Vyplní sa podľa používanej technológie.

VI – Najdite svoje centrum

Vyplní sa podľa používanej technológie.

VII – Aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Elis si vyhradzuje právo aktualizovať svoje zásady ochrany osobných údajov, a to i v prípade legislatívnych zmien. Doporučujeme Vám tento dokument (ktorý je k dispozícii na našich webových stránkach) pravidelne čítať, aby ste boli informovaní o všetkých zmenách v spôsobe spracovávania Vašich osobných údajov.

Zostaňme v kontakte!

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám čo najskôr.

*Povinné polia

Osobné údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom tohto formulára budú elektronicky spracované za účelom vybavenia Vašej požiadavky a poskytnutia informácií o našich službách. Môžu byť tiež použité pre propagáciu našich služieb na základe Vašich potrieb a pre účely plnenia zmluvy. 
Vyplnením a odoslaním formulára dochádza ku spracúvaniu poskytnutých osobních údajov v oprávnennom záujme Prevádzkovateľa (v zmylse čl. 6 ods. 1 písm. f)) za účelom vybavenia Vami podanej požiadavky. 
Pokiaľ sa chcete o ochrane osobných údajov dozvedieť viac, kliknite  TU

Ask for a quotation

Nous nous engageons à vous rappeler sous 24h, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vous pouvez également choisir d'être rappelé ultérieurement en sélectionnant ci-dessous un créneau horaire de rappel.

*Povinné polia