Skočiť na hlavný obsah

Naše vedenie

Správna rada

Správna rada má v súčasnej dobe troch členov:

Výkonný výbor

Výkonný výbor má v súčasnej dobe 11 členov:

 

 

Dozorná rada

Správna rada nepretržite dohliada na správnu radu spoločnosti za podmienok stanovených zákonom, stanovami spoločnosti a vnútornými pravidlami dozornej rady a ich výborov. V každom ročnom období uskutočňuje kontroly, ktoré považuje za vhodné a môže požadovať akékoľvek dokumenty, ktoré považuje za užitočné pre plnenie svojich povinností.

Čítať viac

Dozorná rada bude hlavne po skončení každého polroka kontrolovať polročnú a ročnú konsolidovanú účtovnú uzávierku zostavenú správnou radou. Dozorná rada predloží na každom riadnom valnom zhromaždení správu o svojich poznámkach ku správe vedenia vypracovanú správnou radou a ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za predchádzajúci rok.
 

Riadiaca rada pravidelne informuje dozornú radu o cieľoch skupiny v oblasti riadenia a ich plnenia (hlavne s ohľadom na ročný rozpočet a investičný plán), ako i o politikách v oblasti investícií, kontrole rizík a riadení ľudských zdrojov a ich uskutočňovaniu v skupine. Správna rada do nej rovnako vnesie všetky neobvyklé situácie.

Vnútorné pravidlá dozornej rady rovnako stanovia povinnosti ich členov, ako sú popísané v Kódexe AFEP-MEDEF o správe a riadení spoločností. Stanovy hlavne stanovia, že členovia dozornej rady môžu požadovať ďalšie školenia o zvláštnostiach spoločnosti a spoločností, ktoré kontroluje, ich podnikanie a odvetvie podnikania a môžu tiež príležitostne požadovať informácie alebo vypočuť členov správnej rady alebo členov výkonného výboru. Nakoniec je tiež stanovené, že členovia dozornej rady budú všeobecne dostávať pravidelné priebežné informácie o výsledkoch, činnostiach a vývoji spoločnosti.

Vnútorné pravidlá dozornej rady vymedzujú podmienky ich zasadania. Zasadanie dozornej rady zvoláva jej predseda alebo v prípade prekážky miestopredseda, a to akýmikoľvek dostupnými prostriedkami, a to i ústne.

Predseda však musí zvolať dozornú radu, pokiaľ do 15 dní od obdržania tejto žiadosti podá odôvodnenú písomnú žiadosť aspoň jeden člen správnej rady alebo spoň jedna tretina členov dozornej rady. Ak nie je žiadosť zodpovedaná, môže jej autor (autori) zasadanie zvolať sám (sami), pričom poskytne program zasadania.
 

Správna rada sa schádza najmenej jedenkrát za tri mesiace, a to za účelom preskúmania štvrťročnej správy, ktorú jej správna rada musí predkladať podľa potreby výboru pre audit a za účelom kontroly dokumentov a informácií predaných správnou radou a kedykoľvek inokedy, ak je to v záujme spoločnosti. Častosť a dĺžka zasadania musí byť taká, aby umožnila preskúmanie a dôkladnú diskusiu o témach spadajúcich do pôsobnosti dozornej rady.

Zasadaním predsedá predseda alebo v prípade jeho neprítomnosti miestopredseda. V prípade neprítomnosti predsedu i miestopredsedu im bude predsedať člen dozornej rady menovaný radou. Pre účely výpočtu uznášaniaschopnosti a väčšiny členov rady dohľadu budú prítomní členovia, ktorí sú prítomní prostredníctvom videokonferencií alebo konferenčných hovorov, ktoré umožňujú ich identifikáciu a môžu zaručiť ich účinnú účasť, za podmienok stanovených v právnych predpisoch a nariadeniach o uplatňovaní.

V neposledom rade stanovy stanovia metodiku hodnotenia činnosti dozornej rady. Za týmto účelom musí dozorná rada na základe správy výboru pre menovanie a kompenzácie jedenkrát ročne zaradiť do poradovníka jednania bod, v ktorom posúdia spôsoby svojej činnosti. Formálne hodnotenie rady dohľadov a ich výborov musí byť vypracované najmenej jedenkrát za tri roky, prípadne pod vedením nezávislého člena rady dohľadu a v prípade potreby za pomoci externého konzultanta. Výročná správa informuje akcionáov o výsledkoch hodnotenia a prípadných následných opatreniach.

Zatvoriť

Výbor pre audit

Poslaním kontrolného výboru je sledovať otázky týkajúce sa tvorby a inšpekcie finančných a účtovných informácií a zaisťovať účinnosť systému sledovania rizík a vnútornej prevádzkovej kontroly s cieľom zjednodušiť výkon inspekčných a kontrolných funkcií dozornej rady. V tomto rámci vykonáva výbor pre audit hlavne tieto funkcie: i) sledovanie procesu tvorby finančných informácií, ii) sledovanie účinnosti systémov používaných pre vnútorné kontroly, interné audity a riadenie rizík týkajúcich sa finančných a účtovných informácií, iii) monitorovanie povinných auditov konsolidovaných účtovných uzávierok spoločností uskutočňovaných štatutárnymi audítormi spoločnosti a iv) sledovanie nezávislosti štatutárnych audítorov.

 • Členovia

  Antoine Burel
  Predseda

  Thierry Morin
  Nezávislý člen

  Magali Chessé
  Člen

 • Stanovy kontrolného výboru

  Stanovy výboru pre audit stanovia, že spoločnosť bude mať všetky zdroje, ktoré bude považovať za nevyhnutné pre plnenie svojich funkcií. Hlavne môže výbor vypočuť štatutárnych audítorov spoločnosti a spoločností skupiny, finančných riaditeľov, riaditeľov správy účtov a hotovosti a vedúcich interného auditu. Pokiaľ tak výbor rozhodne, môžu byť títo ľudia vypočutí mimo prítomnosť členov predstavenstva. Môže taktiež požiadať predstavenstvo, aby poskytlo všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné. Výbor môže tiež kontaktovať členov výkonného výboru potom, čo o tom informoval predsedu predstavenstva a za podmienky spätného hlásenia dozornej rade a predstavenstvu. Výbor dostáva zmysluplné dokumenty spadajúce do jeho pôsobnosti (memoranda finančných analytikov a ratingových agentúr, zhrnutie úloh auditu atď.). Môže požiadať o akékoľvek ďalšie štúdie, ktoré považuje za nutné.

  K výročným a štvrťročným previerkam účtovnej uzávierky Výboru pre audit musí byť priložená prezentácia štatutárnych audítorov, zdôrazňujúca hlavné body výsledkov a vybrané možnosti účtov a prezentácie finančného riaditeľa popisujúca vystavenie spoločnosti významným rizikám a dopadom rozvahového záväzku. Jeho zasadania sa konajú pred zasadaniami dozornej rady a pokiaľ je to možné, najmenej dva dni pred týmito zasadaniami, kedy program jednania výboru pre audit zahŕňa preverenie polročnej a ročnej účtovnej uzávierky pred ich prevesením dozornou radou.

Výbor pre menovanie a odmeňovanie

Hlavným poslaním Výboru pre menovanie a odmeňovanie je pomáhať Dozornej rade s výkonnými orgánmi spoločnosti a stanovovaním a pravidelným vyhodnocovaním všetkých odmien a benefitov pre členov predstavenstva, a to vrátane odložených kompenzácií a/alebo výhod za dobrovoľný či vynútený odchod zo skupiny. V rámci týchto právomocí plní predovšetkým tieto úlolhy: (i) nominácie na menovanie členov Dozornej rady, predstavenstva, Poradného výboru a výboru, ktorý posudzuje kandidatúry nesamostatných členov Dozornej rady, (ii) každoročné zhodnotenie novozačatých funkčných období členov Dozornej rady, (iii) preskúmanie a návrh Dozornej rade týkajúci sa podmienok odmeňovania členov predstavenstva, (iv) preskúmanie a návrh Dozornej rade týkajúci sa spôsobu distribúcie odmien za docházku a (v) ďalšie úlohy podľa potreby.

 • Členovia

  Fabrice Barthélemy
  Predseda

  Thierry Morin
  Nezávislý člen

  Valérie Gandré
  Člen

Výbor pre spoločenskú zodpovednosť

Poslaním Výboru pre spoločenskú zodpovednosť je pomôcť Dozornej rade s kontrolou politiky a stratégie v oblasti spoločenskej zodpovednosti skupiny Elis.
V rámci týchto právomocí plní Výbor predovšetkým tieto úlohy: posudzovanie záväzkov a stratégie týkajúcich sa spoločenskej zodpovednosti firmy, čo najpresnejšie predpovedanie hlavných problémov, rizík a príležitostí týkajúcích sa spoločenskej zodpovednosti zo strany skupiny a vydávanie doporučení ohľadom politiky a úspechov skupiny Elis v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

 • Členovia

  Florence Noblot
  Predsedkyňa

  Philippe Delleur
  Nezávislý člen

  Amy Flikerski
  Členka

  Antoine Burel
  Nezávislý člen

Audítori

PricewaterhouseCoopers Audit

PricewaterhouseCoopers Audit

Zastúpený Edouardom Sattlerem

Člen Regionálnej spoločnosti štatutárnych audítorov Versailles

63 rue de Villiers

92200 Neuilly-sur-Seine

Menovania obnovené na valnom zhromaždení dňa 23. mája 2019 na dobu šiestich finančných rokov, ktorá vyprší na konci valného zhromaždenia, ktoré finalizuje finančný rok končiaci 31. decembra 2024.

Mazars

Zastúpený Franciscom Sanchezom

Člen Regionálnej spoločnosti štatutárnych audítorov Versailles

61 rue Henri Regnault

92400 Courbevoie

Menovania obnovené na valnom zhromaždení dňa 23. mája 2019 na dobu šiestich finančných rokov, ktorá vyprší na konci valného zhromaždenia, ktoré finalizuje finančný rok končiaci 31. decembra 2024.

Zostaňme v kontakte!

Potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás

Ozveme se vám čo najskôr.

*Povinné polia

Osobné údaje a informácie zhromaždené prostredníctvom tohto formulára budú elektronicky spracované za účelom vybavenia Vašej požiadavky a poskytnutia informácií o našich službách. Môžu byť tiež použité pre propagáciu našich služieb na základe Vašich potrieb a pre účely plnenia zmluvy. 
Vyplnením a odoslaním formulára dochádza ku spracúvaniu poskytnutých osobních údajov v oprávnennom záujme Prevádzkovateľa (v zmylse čl. 6 ods. 1 písm. f)) za účelom vybavenia Vami podanej požiadavky. 
Pokiaľ sa chcete o ochrane osobných údajov dozvedieť viac, kliknite  TU

Ask for a quotation

Nous nous engageons à vous rappeler sous 24h, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Vous pouvez également choisir d'être rappelé ultérieurement en sélectionnant ci-dessous un créneau horaire de rappel.

*Povinné polia